Friday, October 20, 2006

List of Artists

Put your names next to them:

Wang Guangyi (Sonia), Li Shan, Fang Lijun, Gu Dexin, Wang Jianwei, Gu Wenda, Geng Jianyi (Charlie), Zhang Xiaogang (Alex), Zhang Peili

1 comment:

charlie cai said...

Geng Jianyi (Charlie Cai)